Stadion Śląski logo

Regulamin

BOISKO TRENINGOWE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ Z FUNKCJAMI LEKKOATLETYCZNYMI

 

REGULAMIN

1. Zarządcą obiektu sportowego jest Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

2. Z obiektu można korzystać :

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00;

b) w weekend w godzinach od 9.00 do 21.00.

3. Obiekt jest monitorowany.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

4. Rezerwacji obiektu można dokonać pod numerem telefonu 500 006 415 lub email:

rezerwacje [at] stadionslaski.pl
.

5. Pierwszeństwo do korzystania z obiektu mają osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.

6. Wstęp na obiekt jest możliwy tylko po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem bądź zawarciu umowy najmu.

7. Nieopłacona wcześniej rezerwacja obiektu przepada po określonej godzinie rezerwacji.

8. Opłata jest naliczana za cały okres rezerwacji obiektu.

9. Użytkownikom, którzy nie opuszczą boiska po upłynięciu wykupionego czasu gry, naliczona będzie opłata za każdą kolejną godzinę korzystania z obiektu.

10. Na boisku treningowym z funkcjami lekkoatletycznymi nie mogą odbywać się w jednym czasie mecze piłki nożnej oraz konkurencje lekkoatletyczne. Dopuszcza się warunkowo do korzystania z bieżni lekkoatletycznej podczas treningów piłkarskich.

11. Zajęcia poszczególnych grup najemców odbywają się zgodnie z harmonogramem. Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji, o czym najemca zostanie poinformowany.

12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o boisko treningowe, infrastrukturę lekkoatletyczną oraz wszystkie znajdujące się na terenie obiektu urządzenia. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

13. Użytkownicy boiska treningowego mogą korzystać wyłącznie z obuwia sportowego przeznaczonego do gry na syntetycznych nawierzchniach piłkarskich. W przypadku obuwia wyposażonego w korki, korki wyłącznie
z tworzywa sztucznego. Podczas zajęć sportowych nie dopuszcza się do gry w obuwiu wyposażonym w korki metalowe.

14. Użytkownicy bieżni lekkoatletycznej wchodzą na bieżnię tylko w obuwiu lekkoatletycznym sportowym
(w przypadku obuwia z kolcami, kolce o kształcie stożkowym nie dłuższych niż 6 mm)

15. Odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody ponosi użytkownik.

16. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie zajęć.

17. Zarządca nie zapewnia użytkownikom ubezpieczenia z zakresu następstw nieszczęśliwych wypadków.

18. Zabrania się:

a) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących się;

b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się, zaśmiecania obiektu, szczególnie gumą do żucia oraz słonecznikiem;

c) poruszania się na skuterach, rowerach, rolkach, deskorolkach i wrotkach;

d) przebywania na obiekcie osób nietrzeźwych oraz pod wpływem środków odurzających;

e) wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia;

f) wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem zorganizowanej formy zajęć ze zwierzętami ustalonej z Zarządcą);

g) zakłócania przebiegu zajęć korzystającym z obiektu;

h) biegania po ławkach i trybunach oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo;

i) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

19. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie użytkowników pozostawione na obiekcie.

20. Młodzież do lat 15 na obiekcie może przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej.

21. Zorganizowane grupy młodzieżowe mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką nauczyciela, instruktora, trenera bądź osoby dorosłej, która będzie ponosić odpowiedzialność za grupę.

22. Każdorazowo po zakończeniu zajęć najemca jest zobowiązany do uprzątnięcia obiektu.

23. Po zakończeniu wynajmu, dyżurujący pracownik z ramienia Zarządcy dokonuje oględzin obiektu i w przypadku wykrycia zniszczeń przygotowuje raport będący podstawą roszczeń finansowych wobec najemcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.

25. Prowadzenie na terenie obiektu sportowego działalności usługowej, handlowej i gastronomicznej uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Zarządcy.

26. Wszelkie usterki należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu osobie dyżurującej z ramienia Zarządcy.

27. Za niewłaściwe zachowanie oraz niepodporządkowanie się poleceniom obsługi, użytkownik może zostać natychmiast usunięty z obiektu.

28. Przystąpienie do zajęć na obiekcie  jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.

Stadion Śląski Sp. z o.o.