Regulamin

Regulamin korzystania z obiektu sportowego

Boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski"

 1. Z boiska treningowego można korzystać codziennie w godzinach od 7.00 do 21.30.
 2. Opłata za korzystanie z boiska treningowego pobierana jest przed rozpoczęciem zajęć przez osobę uprawnioną w recepcji Ośrodka. Szczegółowy cennik opłat znajduje się w recepcji Ośrodka.
 3. Zajęcia na boisku treningowym można rozpocząć tylko po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji Ośrodka.
 4. Korzystających z boiska obowiązuje bezwzględny zakaz gry w obuwiu wyposażonym w metalowe kołki - dopuszcza się jedynie obuwie piłkarskie przeznaczone do tego typu nawierzchni.
 5. Zajęcia poszczególnych grup użytkowników odbywają się zgodnie z harmonogramem /do wglądu w recepcji WOKiS-u/. Stałe rezerwacje boiska treningowego mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o boisko treningowe i wszystkie znajdujące się na terenie obiektu urządzenia. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik.
 8. Korzystający z boiska treningowego ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania zajęć.
 9. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa innych uczestników i użytkowników obiektu.
 10. WOKiS Stadion Śląski nie ponosi odpowiedzialności za ubiór i przedmioty pozostawione w szatni lub bez opieki na terenie całego Ośrodka.
 11. Wnoszenie i spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz używanie środków odurzających na terenie WOKiS-u jest zabronione. Osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających mają zakaz wstępu na teren Ośrodka.
 12. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
 13. W razie niepodporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu, ćwiczący zostanie pozbawiony możliwości korzystania z obiektów WOKiS-u.
 14. Za niewłaściwe zachowanie oraz niepodporządkowanie się poleceniom obsługi, korzystający może zostać natychmiast usunięty z obiektu.
 15. Na boisko treningowe zabrania się wprowadzania zwierząt, wjeżdżania pojazdami silnikowymi, rowerami oraz jazdy na rolkach i deskorolkach. Ze względów bezpieczeństwa, podczas zajęć zabronione jest przebywanie na terenie obiektu osób z małymi dziećmi.

WOKiS
„Stadion Śląski
"